Tävlingsföreskrifter

Tävlingsföreskrifter 

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande Tävlingsföreskrifterna för Öloppet.

 1. Tävlingsgenomförande
 2. Anmälan
 3. Registrering
 4. Deltagande och säkerhet
 5. Utrustning
 6. Tävlingsbana
 7. Protester och påföljder
 8. Media

 

1. Tävlingsgenomförande

a. Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande Tävlingsföreskrifterna för Öloppet.

b. Den tävlande ska vara simkunnig och 18 år fyllda på tävlingsdagen.

c. Laget ska bestå av två tävlande oavsett vilken klass man tävlar i.

d. Startbevis ska skrivas ut, signeras och lämnas in vid registrering.

e. De tävlande genomför tävlingen på egen risk.

f. Laget tävlar genom att simma och springa längs den snitslade banan.

g. Att avvika från den snitslade banan i syfte att förkorta sträckan är ej tillåtet.

h. Att ta hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävlingsorganisationen är ej tillåtet.

i. De tävlande får inom laget maximalt vara 10 meter ifrån varandra i syfte att kunna hjälpa varandra vid nödsituation.

j. Den tävlande är skyldig att ingripa vid nödsituation och rädda medtävlanden.

k. Obligatorisk utrustning, under 5. Utrustning, ska medföras och bäras på ett korrekt sätt. All utrustning som laget startar med, ska medföras in i mål. Ingen materiel får lämnas utefter banan.        

l. Nedskräpning är förbjudet. Skräp slängs i soppåsar som finns utplacerade vid vätske- och energistationer.

m. Djurliv och natur ska respekteras utmed hela banan. De tävlande ska även respektera medtävlande, tävlingsorganisationen, publik och boende i området. Ansvarslöst beteende kan leda till diskvalifikation.

n. Doping, enligt Svenska RF, är i alla former förbjudet.

2. Anmälan 

a. Lag som ej betalat tävlingsavgiften enligt faktura förlorar sin startplats och kommer ej beredas start.

b. Anmälan är bindande efter betalning och ingen återbetalning sker. Försäkring för återbetalning tecknas lämpligtvis via extern aktör, ex. startklar.nu.

c. Uppgifter om laget och de tävlande ska vara korrekt ifyllda.

d. Det är tillåtet att byta ut lagets deltagare dagen inpå tävlingsdagen. Notera att lag på reservlistan har förtur vid lagbyte (byte av helt lag). För byte av lagmedlem se FAQ.  

e. Personuppgifter som inhämtas vid anmälan hanteras enligt GDPR-lagen. För mer info se FAQ

3. Registrering

a. Registrering genomförs vid uthämtning av startkit på tävlingsdagen eller vid angiven plats veckan innan.

b. Vid registrering ska ett påskrivet startbevis per lag lämnas in. Följ länk för utskrift.

c. Id- kontroll genomförs vid registrering. 

4. Deltagande och Säkerhet

a. Lag som bryter är ansvariga för att snarast anmäla detta till tävlingsorganisationen.

b. Om en medtävlande bryter får en enskild person bilda en triss med ett annat komplett lag. Trissen ska accepteras av samtliga 3 deltagare och lagförändringen ska meddelas tävlingsorganisationen snarast möjligt. Den enskilde tävlande får ej byta till/bilda ytterligare ny triss.  

5. Utrustning

Obligatorisk utrustning som laget själv ansvarar för att införskaffa och skall medföras under tävlingen:

 • 2 st våtdräkter, skall bäras vid vattenpassager och skall täcka skuldror/lår, se bild. Våtdräkten skall vara av neopren eller motsvarande material och av sådan tjocklek att den håller värmen i vatten och är bärande för en medvetslös person i vatten.
 • 2 st visselpipor, skall bäras lätt åtkomlig för användning i nödsituation
 • 2 st första förband, skall bäras lätt åtkomlig för användning i nödsituation

         Obligatorisk utrustning som tilldelas inför start och som skall medföras under tävlingen: 

 • 2 st badmössor, skall bäras vid vattenpassage
 • Nummermärkning, skall bäras från start till mål väl synligt och får ej knytas eller fästas upp.
 • Utrustning för tidtagning.
 • Övrig tillåten utrustning (observera att all utrustning måste bäras från start till mål):
  Flytutrustning med max måtten 50x50x50cm, Simglasögon, Snorkel, Simfenor, Handpaddlar.

6. Tävlingsbanan

a. Starten för Öloppet och Öloppet Sprint är uppdelad i två omgångar med 200 lag i varje, dvs Öloppet start nr 1 och nr 2 samt Öloppet Sprint start nr 1 och nr 2. Vilken start laget placeras i beror på uppskattade tider vid anmälan samt meriter.

b. Tävlingsbanan är utmärkt med snitslar, skynken och bojar som ska följas. Snitslarna är placerade med sådant avstånd att egen orientering ej är nödvändig.

c. Vätske- och energistationer finns utplacerade utefter bana.

d. Tidtagning startar vid startsignal och slutar när lagets sista deltagare passerar mållinjen.
Tidsbegränsningar för ”sista passering” kommer finnas längs banan i form av ”Rep Tider” och vid målgång. Plats och klockslag anges på detaljerad banbeskrivning för respektive lopp.

e. Öloppet AB förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen alternativt ändra bansträckningarna och dess ”Rep Tider” vid extrema väderförhållanden eller oförutsägbara händelser. Information om eventuella ändringar meddelas innan start. 

7. Protester och påföljder

En protest kan lämnas av tävlande eller av tävlingsorganisationen. Protesten ska vara tävlingsjuryn tillhanda, skriftligen, senast 30 minuter efter målgång och innehålla: 

 • Tid och position.
 • Inblandade lags nummer.
 • Beskrivning av situationen.
 • Vittnen om möjligt.

Tävlingsjuryn består av Tävlingsledare och en eller flera ur projektgruppen. Juryn beslutar om påföljder, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Juryn tar beslut enligt sunt förnuft och juryns beslut är definitivt. Om tävlande eller lag bryter mot reglerna kan juryn tilldela följande påföljder:

 • Tidstillägg
 • Diskvalifikation 

8. Media

a. Tävlingsorganisationen har rätt att fotografera och filma deltagarna under hela tävlingsdagen.
b. Tävlingsorganisationen har rätt att publicera foto- och filmmaterial fritt genom internet, TV, radio,    tidningar och olika former av marknadsföring av Öloppet.